Subsidie aanvragen OUD

header

Voordat u een subsidie aanvraag doet is het verstandig eerst het gehele toetsingskader door te nemen en te checken of je aanvraag in aanmerking zal komen voor subsidie en welke factoren voor het Burgerweeshuis van belang zijn.

Via onderstaand digitaal e-mailformulier kan een subsidie aanvraag ingediend worden. Vul alle velden in.

  Onderdeel A. Eerste beoordeling aanvraag

  Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet uw activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. U kunt zelf een eerste beoordeling maken op grond van de vragen in Blok 1 en 2. Elke vraag in het eerste blok moet met ja worden beantwoord en elke vraag in het tweede blok met nee, om te vallen onder de doelstelling van het Burgerweeshuis Tiel.

  Het weeshuis werkt voor de gehele gemeente Tiel, dus behalve voor de stad Tiel ook voor de kernen Wadenoijen, Kapel-Avezaath en Zennewijnen en het buitengebied.

  Blok 1, voorwaarden

  1. Is de activiteit gericht op jongeren tot en met 27 jaar en/of op mensen met een verstandelijke beperking, waarbij geen leeftijdsgrens geldt?
  2. Ligt het zwaartepunt van de activiteit in de gemeente Tiel, en/of is de activiteit ten behoeve van jongeren uit De gemeente Tiel
   of
   Is de activiteit gericht op jongeren in een ontwikkelingsland èn is er een aantoonbare relatie met de gemeente Tiel?
  3. Is de activiteit of het project zinvol, ook als die activiteit of dat project slechts eenmalig wordt uitgevoerd?

  Blok 2, afwijzingsgronden

  1. Is de aanvragende organisatie een kerkelijke, politieke of algemene onderwijsinstelling (anders dan speciaal onderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking)?
  2. Is de aanvragende organisatie in staat om zelf de kosten van de activiteit te dragen, door het vragen van een kostendekkende bijdrage aan de deelnemers of door inzet van eigen middelen?
  3. Is de bijdrage, al dan niet gedeeltelijk, bestemd voor exploitatielasten of voor structurele personeelslasten?
  4. Is de activiteit op het moment van beslissing door het Burgerweeshuis reeds gerealiseerd?
  5. Leidt de activiteit tot financieel voordeel van de aanvrager of een persoon die op enigerlei wijze bij de aanvraag is betrokken, of is een (neven)effect dat inkomsten door zo een persoon worden gegenereerd.

  1. Voldoet de activiteit aan de voorwaarden genoemd in blok 1?
  JaNee

  2. Voldoet de activiteit aan de afwijzingsgronden genoemd in blok 2?
  JaNee

  Onderdeel B. Wegingscriteria aanvraag

  A: Achtergrond informatie aanvraag

  B: Heeft u al eerder een aanvraag voor een gelijksoortig project bij ons ingediend?

  C: Heeft u al eerder een aanvraag bij ons ingediend?

  D: U bent op de hoogte van de uitgangspunten van het Burgerweeshuis Tiel. Activiteiten mogen niet in strijd zijn met de uitgangspunten.

  E: Heeft de activiteit een maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp?

  F: Is de organisatie betrouwbaar en in staat de activiteit goed voor te bereiden en uit te voeren?

  G: Heeft de activiteit een duidelijke kwantitatieve en kwalitatieve doelstelling, een heldere structuur, geen grote financiële risico’s en een op de omvang en doelstelling van de activiteit afgestemde monitoring en evaluatie?

  H: Kan het project binnen een jaar worden afgerond?

  I: Kan de organisatie de activiteit ook zelf begroten?

  J: Gaat u ermee akkoord het logo van het Burgerweeshuis Tiel op te nemen in al de publiciteitsuitingen van de toegekende activiteiten?

  K: Is de aanvraag gericht op een brede groep jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Zo ja, worden er dan specifieke activiteiten ondernomen om die doelgroepen te benaderen en te werven en/of is er voor hen een specifiek deelprogramma?

  L: Wordt er voorrang gegeven aan activiteiten die door jongeren zelf worden georganiseerd en/of uitgevoerd.

  M: Is er sprake van zelfwerkzaamheid van de organisatie en/of de doelgroep?

  N: Wat is het karakter van de activiteit:

  Onderdeel C. Informatie over uw aanvraag

  1. Wat is de aard en de doelstelling van de activiteit?

  2. Is de activiteit gericht op versterking van de maatschappelijke, economische, sociale of culturele positie van jongeren? En zo ja, op welke wijze?

  3. Is de activiteit vernieuwend en zo ja, in welke zin?

  4. Hoeveel jongeren uit Tiel worden bereikt met de activiteit?

  5. Hoeveel volwassenen met een verstandelijke beperking uit De gemeente Tiel worden bereikt?

  6. Indien de activiteit is gericht op een bredere doelgroep, op welke wijze worden jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking benaderd en geworven en welke programma-onderdelen zijn specifiek op hen gericht (geef s.v.p. inzicht in de specifiek daarmee samenhangende kosten).

  7. Kan een geslaagd project leiden tot een structurele financiering vanuit andere bronnen? Zo ja, welke bronnen en welke stappen wilt u ondernemen om dat te bereiken?

  8. Hoe luidt de begroting van de activiteit en hoe blijken daaruit de kosten per deelnemer en per jongere? (activiteitenbegroting meezenden)

  Document uploaden:

  9. Wat dragen de deelnemers zelf bij? En ingeval van een gratis activiteit, Waarom kan er geen bijdrage worden gevraagd?

  10. Bij welke andere organisaties zijn of worden bijdragen gevraagd en welke bedragen zijn reeds toegezegd? (Indien na het indienen van de aanvraag op enig moment toch nog verdere externe financiering wordt verkregen, wordt dit onverwijld aan het Burgerweeshuis meegedeeld en kan dat leiden tot aanpassing of intrekking van het subsidie. Eventueel reeds betaalde subsidiebedragen dienen op eerste aanvraag te worden teruggestort.)

  11. Waarom kan de activiteit niet met eigen middelen worden gefinancierd en wat is de vermogens-/reservepositie van de organisatie? Bij aanvragen boven € 500 s.v.p. de meest recente balans en lopende begroting van de organisatie meezenden.

  Document uploaden:

  12. Hoe gaat u de activiteit evalueren, afgezet tegen omvang en de doelstelling ervan en hoe en wanneer gaat u het Burgerweeshuis daarvan in kennis stellen?

  Indien u niet alle toepasselijke gegevens verstrekt bij uw aanvraag, zal de administrateur eerst om aanvulling vragen alvorens de aanvraag kan worden beoordeeld. Het is daarom handig om het antwoord op de bovenstaande 12 vragen in uw aanvraag te verwerken en de daarbij genoemde stukken bij te voegen.

  Onderdeel D. Uw gegevens

  Uw naam

  Organisatienaam

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Eventueel aanvullende vragen

  Change this in Theme Options
  Change this in Theme Options